Om Braliv

Basfakta om Bra Liv Sverige

Bra Liv Sverige beräknas omsätta 33 miljoner kronor och hade 115 anställda i slutet av år 2017.

Bra Liv Sverige beräknas omsätta 34 miljoner kronor och ha cirka 100 anställda år 2018

Kontaktinformation

Bra Liv Sverige AB
Varvsgatan 10b
117 29 Stockholm
Telefon: 08-6000 444 (växel)
Mail: info@bralivsverige.se
Kontaktperson: Livia Henderson, Enhetschef Bra Liv Sverige AB

Bra Liv Sverige mål och vision

Bra Liv Sverige vill ge omvårdnad och stöd till privatpersoner som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder har svårt att klara av sin vardag. Vår målsättning är att de som får hjälp ska få det efter egna värderingar och förutsättningar och därmed få en bra livskvalitet.

Vår vision är:
"Att ge omsorg så varje individ når sin fulla potential och lever ett bra liv."

Hela verksamheten bygger på omsorg om slutkunderna och har som mål att arbeta efter värderingen att alla har rätt till ett bra och värdigt liv. Vår målsättning är att omsorgstagaren ska få en innehållsrik vardag efter sina egna värderingar och förutsättningar. För att uppnå detta tar vi hänsyn till personens samlade livssituation.

Vi besitter bred kunskap inom psykiska diagnosspektrum och har länge arbetat med såväl psykiska som fysiska funktionshinder. Vi har kunnig personal och tillämpar vår kompetens inom alla våra verksamhetsområden (boendestöd och personlig assistans).

Vi värnar om både omsorgstagare och omsorgspersonal och arbetar för att vara ett tryggt, engagerat och personligt företag.

Kvalitet

Bra Liv Sveriges arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet

Bra Liv Sverige har ett dokumenterat, processorienterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS (2011:9)

Bra Liv Sveriges kvalitetsdeklaration

Bra Liv Sverige har deltagit i Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration vilken finns redovisad i PDF-format på hemsidan

Bra Liv Sveriges resultat i brukarundersökningar

Resultat av brukarundersökning för personlig assistans, genomförd 2017 ses i Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration.

Resultat av brukarundersökningar för boendestöd, genomförd 2017 ses här, på Stockholms stads hemsida.

Medarbetare på Bra Liv Sverige

Antal anställda

Bra Liv Sverige har drygt 100 anställda inkluderat både personliga assistenter, boendestödjare och administrativ personal. Omräknat i heltider är detta 50,37 st fördelat på 30,82 kvinnor och 19,55 män.

Verksamheten bedrivs på 7 platser runt om i Sverige.
Huvudkontoret ligger på Varvsgatan 10 på Södermalm i Stockholm.

Antal chefer

På Bra Liv Sverige finns 5 chefer anställda.

Dessa är:
VD, verksamhetschef för personlig assistans, enhetschef för boendestöd, ekonomiansvarig samt kvalitetschef.

Utbildningsnivåer

Bra Liv Sverige AB uppfyller samtliga upphandlade avtalskrav avseende personalens kompetens och erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Totalt 87% av alla medarbetare på Bra Liv Sverige AB, inkluderat timanställda, har tillräcklig kompetens och erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Personal som anställs av Bra Liv Sverige, för att verka som personliga assistenter till våra omsorgstagare, rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete.

I de fall där våra omsorgstagares vård- och omsorgsbehov är av komplicerad art rekryteras naturligtvis personal med den specialistkompetens som uppdraget kräver.

Bland Bra Liv Sveriges tjänstemän, de som planerar och styr den dagliga verksamheten, finns bland annat socionomer, sjuksköterskor, ekonomer och jurister med akademisk examen.

Personalomsättning

Den totala personalomsättningen på Bra Liv Sverige, exkl. vikarier, var under 2017 ca 5 procent.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron på Bra Liv Sverige var under 2017 så låg som 4,3 procent

Kollektivavtal

Bra Liv Sverige har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

ÄGARE- OCH STYRELSEINFORMATION

Styrelse

  • Fredrik Lundström
  • Danae de Taboada Lundström
  • Viveca Ring

Företagsledning

  • Fredrik Lundström, VD
  • Viveca Ring, Verksamhetschef Personlig Assistans samt kvalitetschef
  • Mattias Rydberg, ekonomichef
  • Krister Svensson, Personalutveckling, HR- & Kommunikation
  • Emma C Fred, Kvalitetsutveckling
  • Livia Rehnman, Enhetschef Boendestöd (föräldraledig)

Ägare

Bra Liv Sverige AB ägs av moderbolaget Ayudando Care AB
Org.nummer: 556925-9707