Om Bra Liv

Vad innehåller ett Bra Liv för just dig? Vi ställde frågan till människor runt omkring oss. Det här är några av svaren vi fick:
Trygghet • Kärlek • Glädje • Utmaningar • Vänner • Att vara accepterad och älskad för den man är • Att bli sedd och lyssnad på

DIN TILLVARO – VÅR STYRKA!

Mycket av detta har du säkert i din tillvaro redan idag, men det speciella med Bra Liv och det som är vår styrka - den styrkan vi vill dela med DIG – är att vi ser våra kunder som aktiva användare och inte som passiva mottagare. Vi arbetar tillsammans med DIG, för att komplettera med det du saknar eller vill säkra i din tillvaro. Vi samarbetar med dig för att bygga förutsättningar för ett Bra Liv - ett liv där du kan nå din fulla potential och en vardag som fungerar såsom du själv vill ha den. Vår verksamhet bygger på bred och unik kompetens inom personlig assistans, hemtjänst samt boendestöd och inte minst ett nära samarbete mellan dessa tre verksamhetsområden.

Affärsidé

är att ge omvårdnad och stöd till privatpersoner som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder har svårt att klara av sin vardag. Vår målsättning är att de som får hjälp ska få det efter egna värderingar och förutsättningar och därmed få en bra livskvalitet.

Vår vision är:
"Att ge omsorg så varje individ når sin fulla potential och lever ett bra liv."
Hela verksamheten bygger på omsorg om slutkunderna och har som mål att arbeta efter värderingen att alla har rätt till ett bra och värdigt liv. Genom våra tjänster gör vi det möjligt. Vår målsättning är att omsorgstagaren ska få en innehållsrik vardag efter sina egna värderingar och förutsättningar. För att uppnå detta tar vi hänsyn till personens samlade livssituation.

Vi besitter bred kunskap inom psykiska diagnoser och har länge arbetat med såväl psykiska som fysiska funktionshinder. Det är en kombination som gör oss unika i branschen. Vi har kunnig personal och tillämpar vår unika kompetens inom alla våra verksamhetsområden (boendestöd, hemtjänst och personlig assistans). Vår erfarenhet och kompetens gör att vi kan hantera situationer som många utövare tycker är för komplexa. Många väljer oss för att vi lyckas göra skillnad och skapa förutsättningar för våra omsorgstagare att utvecklas.

Vi värnar om både omsorgstagare och omsorgspersonal och arbetar för att vara ett tryggt, engagerat och personligt företag.

Beskrivning av metoder vi använder på Bra Liv

På Bra Liv Sverige tillämpar vi ett salutogent synsätt. Enligt detta synsätt är en människa inte bara frisk, eller bara sjuk. Istället pendlar man mellan dessa punkter och kan vid ett givet tillfälle vara mer av det ena eller det andra. Det salutogena synsättet innebär att vi fokuserar på det friska hos individen och det som främjar hälsa.
Vi ser våra omsorgstagare som aktiva, unika individer och lägger därför stor vikt vid individanpassning genom att ta hänsyn till deras samlade situation. Vi besitter bred kompetens om psykiska funktionsnedsättningar och flertalet psykiska diagnoser. Utifrån detta säkrar vi speciell kompetens vid behov. Vi jobbar med aktiva insatser och har ett personligt engagemang kring varje uppdrag. Vi arbetar för att skapa ett nätverk av aktörer, vårdkontakter och myndigheter så att individen får hjälp med sina behov.
Vidare tillämpar vi metoden SMARTA mål. SMARTA mål är ett sätt att tydliggöra arbetet med det salutogena synsättet och stärka målbilden samt förbättra förutsättningarna för att nå våra mål på ett effektivt sätt.
Det salutogena synsättet och metoden med SMARTA mål bidrar tillsammans till att tydliggöra vår företagsvision och skapa förutsättningar för hög kvalitet till våra omsorgstagare. Vi anser att detta främjar företagets vision: ”att ge omsorg så varje individ når sin fulla potential”. Genom dessa förfaringssätt uppnår vi:

  • Hög livskvalitet för våra omsorgstagare
  • Tydliga genomförandeplaner
  • Mätbarhet av begreppet livskvalitet utifrån omsorgstagare och beställare

Det salutogena synsättet och SMARTA mål är implementerade i företaget hela vägen från styrelse och ledningsgrupp, via chefer och samordnare, vidare till alla våra medarbetare och ut till våra omsorgstagare. Genom ett långsiktigt och aktivt arbete tillgodogör sig alla medarbetare kunskap och djup förståelse om såväl synsätt som metod. Detta möjliggör en djup förankring genom hela organisationen. Allt arbete processtyrs och är sammanflätat med våra kvalitetsledningssystem.

Arbetet med dessa metoder är långsiktigt och leder till ökat välmående för både omsorgstagare och omsorgspersonal på Bra Liv Sverige.

Vi värdesätter att vara tillgängliga för den enskilde och samtliga i dennes nätverk. Tillsammans med omsorgstagaren utformar vi strategier för att komma över hinder i vardagen. Vi fungerar som ett redskap för att utveckla och bibehålla färdigheter.

Vad våra kunder berättar

Våra Medarbetare